دیدن, لمس کردن, بوئیدن, چشیدن, شنیدن

هر گونه عملی که برانگیختن حسی را در پی داشته باشد اگر برای ما امکان ارضاء آن حس بصورت طبیعی و اخلاقی وجود داشته باشد می توان بصورت اصرار و مداومت آنرا تحریک کرد ولی اگر امکان ارضاء آن حس تحریک شده برای ما بشکل اخلاقی و قانونی وجود نداشته باشد می بایست بلافاصله قطع شود زیرا امکان دارد با تحریک آن حس و قوه به سبب عدم ارضاء آن به خطا رفتن زیاد شود

/ 0 نظر / 10 بازدید