ساختار کلی حکومت ایده آل

خزانه داریکل      سازمان استاندارد                   سازمان ثبت اسناد           بلیس

     ^                      ^                                             ^                            ^

|مچلس مقننه           | <  |ستاد انتخابات    |  >  |مجلس قضائیه                      

      /\                 |---------------|--------------------|       /\                                               |          

|نخست وزیر   |                        |                       |نخست دبیر  |

- وزارت نظامی   - وزارت مهندسی|      - دیوان نظامی    - دیوان مهندسی

- وزارت خارجه   - وزارت مالیه       |      - دیوان خارجه    - دیوان مالیه

-وزارت زراعت    - وزارت گردشگری |     - دیوان زراعت     - دیوان گردشگری

- وزارت سلامت - وزارت بازرگانی   |     - دیوان سلامت   - دیوان بازرگانی

- وزارت داخلی  - وزارت هنر          |    - دیوان داخلی     - دیوان هنر

                                    کمیسیون آموزشی

 

1- سازمان محیط زیست                         1- دادگاههای عمومی و خانواده

2- شهرداریها                                        2- دادگاههای شهرداریها

3- وقف و امور خیریه                               3- دادگاههای محیط زیست

حال به توضیح و شرح وظایف هر یک می پردازیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید