فرصت, تدبیر, عاقبت اندیشی, دور اندیشی, سهل انگار

فرصت   فراهم آوردن موقعیتی بدون تلاش شما جهت پیشرفت

تدبیر    فراهم آوردن موقعیتی با تلاش شما جهت پیشرفت

و شخص بی تدبیر و سهل انگار کسی است که برای انجام امور مربوط به خود بفکر آینده و انجام آنها در آینده نباشد و یا در حال حاضر این کارها را سرسری و ساده بینگارد و شخص عاقبت اندیش یا دور اندیش از فرصتها یا تدبیرها در زندگانی بخوبی در جهت پیشرفت خود بهره می برد

/ 0 نظر / 7 بازدید