جدیت, پشتکار, مصمم و با اراده

آنچه مسلم است اینست که هر کس در هنگام تولد دارای یک توشه و امکاناتی است منتها برخی اهداف و آرزوهاست که محال و غیردست یافتنی است و از آنها به آرزوهای محال و غیر دست یافتنی تعبیر می شود و برخی از اهداف نیز با توجه به امکانات ما دست یافتنی نیست یا به سختی قابل دست یافتن هستند و آرزوها و اهدافی نیز با توجه به امکانات ما قابل فتح و دست یافتنی هستند

ناامید کسی است که نمی تواند با توجه به امکانات موجودش اهداف دست یافتنی را فتح نماید

انسان جدی و باپشتکار انسانی است که از امکانات موجودش حداکثر آرزوهایش را برطرف می کند و بطبع انسان تنبل انسانی است که از امکانات موجودش حتی نمی تواند نیازها و مسئولیتهای خود را رفع نماید

/ 0 نظر / 7 بازدید