ویزگیهای هر دسته

- کشورهای تولید کننده علم

الف) کلیه نهادها و ارگانهای این دسته از کشورها در دست بخش خصوصی است و دولت یا نهاد نظارتی دیگر فقط (1) بر ساختار و چیدمان افراد آن نهاد یا ارگان خصوصی نظارت خواهد داشت و (2) بر برون ده آن سازمان یا نهاد " تا از یک حد استانداردی پائین تر نباشد " نظارت دارد

آنچه مهم است این است که با رعایت این دو اصل امکان رقابت بین نهادها و ارگانهای خصوصی فراهم باشد

ب) این کشورها دارای مراکز آموزشی - تحقیقاتی هستند که ایده های ارائه شده بدانها را یا مورد آزمون قرار میدهند و یا درباره آنها تحقیق می کنند و با ارائه گواهی نامه های معتبر امکان اقتصادی شدن آنها را فراهم می کنند

- کشورهای اقتصادی کننده

این دسته از کشورها فقط اصل اول کشورهای تولید کننده علم را دارند

- کشورهای توزیع کننده

ساختار حکومتی و جامعه این کشورها به هر شکلی که باشد امکان ورود و یا خروج کالاها از این کشورها بسهولت و آسانی امکانپذیر است

- کشورهای مصرف کننده و یا فقیر

ساختار حکتومتی این کشورها یا دولتی است و یا در دست عده خاصی است

/ 0 نظر / 18 بازدید