زرنگ, رند

زرنگ کسی است که با ایجاد موقعیت و یا از موقعیتهای خودبخودی درست شده در جهت پیشرفت خود استفاده می کند بدون اینکه به کسی آسیبی برساند

رند کسی است که با ایجاد موقعیت و یا از موقعیتهای خودبخودی درست شده در جهت پیشرفت خود استفاده می کند ولی به کسی آسیب می رساند

در واقع افراد رند از اجتماع و روابط حاکم بر اجتماع عصبانی هستند و انتقام خود را از افراد و جامعه به این شکل می گیرند

/ 0 نظر / 9 بازدید