هبه و هدیه دادن

عبارتست از بخشش به کسی که بدان نیاز ندارد و ما نیز بدان نیاز نداریم ولی عملی است اخلاقی که سبب ازدیاد مهر و دوستی بین افراد می شود منتها منوط کردن آن به مواقع و موارد خاصی نادرست است و دادن هدیه می بایست کاملا در اختیار فرد هدیه دهنده باشد در غیر اینصورت حالت اجبار و تکلیف بخود می گیرد که عملی غیر اخلاقی است بلکه هدیه دادن می بایست کاملا در اختیار هدیه دهنده باشد

/ 0 نظر / 9 بازدید