خشم, غضب, عصبانیت

انجام گرفتن هر کاری که بر خلاف میل ما باشد سبب عصبانیت می گردد

بطور کلی دو نوع عصبانیت داریم

الف) عصبانیت بی مورد

عامل ایجاد کننده خشم عملی است صحیح و خشم ما در انجام گرفتن این عمل کاملا غیر منطقی است

ب) عصبانیت با مورد

در این حال عامل ایجاد کننده خشم عملی است عیر صحیح و خشم ما در اتجام گرفتن این عمل کاملا منطقی است در این حال این فعل یا از ما سر زده است که معمولا ناشی از خجالت کشیدن است  یا این فعل از دیگران سر زده است که یا عمدا بوده و شخص عالما و آگاهانه این عمل را از خود بروز داده و یا غیر عمدی و سهوا از آن سر زده است

/ 0 نظر / 7 بازدید