رشوه, ارتشاء

رشوه و ارتشاء عبارتست از استفاده از پول یا مقام و ... بصورت غیرقانونی برای جلب نظر کسی که می تواند بشکل غیر قانونی منافع ما را تامین کند و کاری است غیر اخلاقی

نکته: استفاده از پول یا مقام و ... بصورت غیرقانونی برای جلب نظر کسی که می تواند بشکل قانونی منافع ما را تامین کند نیز رشوه است و حتی پول یا مقام و ... بصورت قانونی برای جلب نظر کسی که می تواند بشکل غیر قانونی منافع ما را تامین کند نیز رشوه است و فقط در حالتی که پول یا مقام و ... بصورت قانونی برای جلب نظر  کسی که می تواند بشکل قانونی منافع ما را تامین کند رشوه نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید