نمامی و سخن چینی

نمامی عبارتست از دادن اطلاعات دروغ به دو نفر جهت بهم زدن میان آن دو و یا اینکه رابطه آین دو را بهبود بخشیم

این کار به هیچ وجه بعلت گفتن دروغ و فریبکاری درست نیست

ولی دادن اطلاعات صحیح به دو نفر از یکدیگر به جهت بهم زدن رابطه میان آن دو و یا اینکه رابطه این دو را بهبود بخشیم که در مورد اول جاسوسی و در مورد دوم رفع سوء ظن نامیده می شود عملی درست و صحیح است

/ 0 نظر / 9 بازدید