دزدی, قصب, فریبکاری, امانت ,قرض, پیدا کردن

دزدی    عبارتست از تصرف چیزی که در اختیار دیگری است بدون اجازه وی

قصب         "        "     "      "      "  "     "       "         "    با زور و اجبار

فریبکاری    "        "     "      "     "   "     "       "         "    با کلک و حقه بازی

امانت       "        "     "      "     "   "     "        "         "   با اجازه وی بدون حق استفاده

قرض        "        "     "      "     "   "     "        "         "   با اجازه وی با حق استفاده

پیدا کردن  "       "     "       "    "    "     "        "     نیست

یک تعریف دیگر از فریبکاری می تواند بصورت زیر باشد

فریبکاری عبارتست از انجام یک کار اخلاقی بصورت دانسته از طریق غیر اخلاقی

و اگر در این عمل شخص بعنوان واسطه نیز دخالت داشته باشد تمامی افراد چه خود فرد چه واسطه و چه فرد فریب خورده همگی فریب خورده محسوب می شوند

دزدی, قصب و فریبکاری از هر نظر عمل غیر اخلاقی و بدی محسوب می شوند چه کسی که از آن دزدی می کنید یا فریب می دهید و یا مورد قصب قرار می گیرد فرد نا درستی است و حتی قصد قتل شما را داشته باشد و یا اینکه شی مورد دزدی یا قصبی را بنحوی متعلق بخود بدانید

خیانت در امانت به هر نحوی نادرست است اگر چه مورد امانت را به هر نحوی از خود بدانیم و صاحب امانت در حد دشمنی با ما باشد در هر صورت می بایست امانت را به درستی به انجام رساند و اگر امانت آسیب ببیند می بایست شخص صاحب شی را راضی کنیم و یا اینکه عین شی را به صاحب آن عودت دهیم

در قرض می بایست در سررسید موعد بدون خلف وعده ادا شود و اصل قرض می بابست صحیح و سالم عودت داده شود و حتی اگر در مورد قرض ادعائی داریم و یا اینکه شخص قرض دهنده شخص نادرستی هم باشد اگر مورد قرض آسیبی ببیند می بایست صاحب شیء را راضی کنیم و یا اینکه عین شی را به صاحبش عودت دهیم

پیدا کردن: در صورت پیدا کردن مالی  وظیفه یابنده پیدا کردن صاحب مال است و یا دادن آن به کسی که امکان دارد صاحب مال را پیدا کند و اگر هیچکدام از اینها امکان ندارد صدقه دادن از طرف صاحب مال است و برداشتن مال پیدا شده برای خود و حتی گرفتن مزدگانی برای پیدا کردن مال نیز جائز نیست

مدت زمان پیدا کردن مال تا صدقه دادن آن نیز می بایست معقول باشد

/ 0 نظر / 13 بازدید