مهربانی, خیرخواهی, لوس, ننر, بی اعتماد, متین

نحوه برخورد با مردم به سه صورت می تواند باشد

1- تند خوئی که تمام عکس العملهایمان بصورت تند و با خشم است

2- نرم خوئی که تمام عکس العملهایمان بصورت نرمال و معمولی است

3- مهربانی که تمام عکس العملهایمان همراه با مهر و عطوفت است

در کنار این وازه ها وازه خیر خواهی را داریم که می تواند همراه با تند خوئی یا نرم خوئی و حتی مهربانی باشد و در آن فرد همیشه از نظر خود آنچه که به نفع طرف مقابل است را برمی گزیند بنابر این چه در تندخوئی یا مهربانی و چه در نرم خوئی می بایست بر کل موضوع احاطه داشته باشیم که بعدا طرف مقابل دچار خسران نشود

یکی از زیانهای مهربانی بیش از حد و ناآگاهانه سبب می شود که فرد لوس و ننر شود که این گونه افراد در مقابل فشارها و ناملایمات طبیعی زندگی بواسطه مهربانی بیش از حد نمی توانند رفتار درستی از خود نشان دهند و عکس العمل مناسبی از فرد در مقابل ناملایمات طبیعی دیده نمی شود

یکی از زیانهای تندخوئی بیش از حد و ناآگاهانه سبب می شود که فرد بی اعتماد و ناتوان شود که این افراد در مقابل فشارها و ناملایمات طبیعی زندگی بواسطه تندخوئی بیش از حد نمی توانند رفتار درستی از خود نشان دهند و عکس العمل مناسبی از فرد در مقابل ناملایمات طبیعی دیده نمی شود

معمولا افرادی که تحت نرم خوئی طبیعی بزرگ می شوند افرادی هستند متین که با متانت در مقابل ناملایمات طبیعی زندگی رفتار می کنند

نکته: گاهی در حالت خیرخواهی یا تندخوئی و یا مهربانی این فرد است که مراجعه می کند و یا اینکه فرد خیرخواه یا تند خو و یا مهربان به فرد مراجعه می کند

اگر فرد بنحوی تحت نظر و تکفل فرد مهربان یا تندخو باشد عملی است اخلاقی

ولی اگر فرد تحت نظر و تکفل فرد نباشد تحمیل نظر به فضولی از نوع تحمیل نظر و دخالت در امور شخصی تلقی می شود و عملی است غیر اخلاقی

/ 0 نظر / 12 بازدید