نفاق یا دوروئی و خرابکاری

نوعی جاسوسی است که در آن مثل جاسوس اظهار دوشتی و علاقه برای نزدیکی بشما می کند تا اطلاعات از شما بگیرد که این اطلاعات یا برای خود است یا دیگران منتها فرق آن با جاسوس در آن است که با پراکندن تخم شک و دودلی و تردید شما را دچار مشکل می کند ولی خرابکار با ایجاد خرابکاری مادی در کار اختلال ایجاد می کند

نفاق عملی نادرست نیست ولی خرابکاری عملی نادرست است چرا که شما می بایست از درستی عمل خود 100% مطمئن باشید و کورکورانه عمل نکنید تا دچار نفاق منافق نشوید

/ 0 نظر / 10 بازدید