اطعام, ولیمه دادن

ولیمه دادن و اطعام برای هر عملی اخلاقی است ولی ندادن ولیمه و اطعام برای همان عمل غیر اخلاقی نیست

برای اطعام چند نکته را می بایست رعایت کنیم

1- طعام یا خوراکی که برای ولیمه تهیه می شود می بایست از راه حلال و اخلاقی تهیه شده باشد یعنی برای تهیه این خوراک آسیب و ناراحتی به کسی چه دانسته چه نادانسته هم برای کسی که خوراک را تهیه می کند و هم برای فروشنده طعام وارد نشود

2- تبعیض در دادن طعام و ولیمه بین افراد غیر اخلاقی است و کلیه افرادی که در فهرست ولیمه هستند می بایست یکسان خوراک داده شود

3- کم کردن تکلفات اطعام و زیاد کردن افرادی که در فهرست ولیمه هستند منتها کم کردن تکلفات اطعام نمی بایست در حدی باشد که از عرف جامعه کمتر باشد و موجب رنجش افراد طعام گیرنده شود و یا بقدری زیاد که موجب رنجش طعام دهنده شود

4- در مورد زمان اطعام در لیست سعی شود زمانی انتخاب گردد که موجب رنجش و آزار کسی نگردد و امکان آمدن این افراد فراهم باشد

5- خود فردی که طعام می دهد نیز در جمع اطعام شوندگان باشد و خود را جدا نکند

/ 0 نظر / 8 بازدید