کف بینی, آینده نگری, فال بینی

هر موجودی در هنگام تولد دارای نفسی پاک و منزه است و بر حسب امکاناتی که در محیط تولد دارد و انتخابهایش به درجه ای از کمال می رسد بنابر این کسی که از امکانات بیشتری برخوردار است انتظار بیشتری از اوست تا با انتخابهایش نفس پاک خود را به کمال برساند و کسی که از امکانات کمتری برخوردار  است امکان به کمال رسیدنش کاهش می یابد بنابر این آینده خود یا کمال نفس خود را با انتخابهایمان که تحت تاثیر محیطی که در آن پرورش می یابیم قرار می گیرد و مرگ در واقع تحویل دادن این نفس پاک اولیه است که حالا بر حسب انتخابهایمان به کمالی رسیده است

بنابر این کف بینی, فال بینی, آینده نگری و غیره امکان دارد ولی کاملا 100% نیست زیرا تعیین اینکه در دو راهی های زندگی به کدامین سو چرخش می یابیم100% امکان پذیر نیست بنابر این کف بینی و غیره اگر درست و علمی باشد فقط تا حدی قابل اعتماد است نه 100%

/ 0 نظر / 100 بازدید