قسم

عملی است اخلاقی منتها به شروط ذیل

1- قسم برای کارهای جزئی و کوچک نباشد بلکه کار بزرگی باشد و گرهی را باز کند

2- هم قسم خورنده و هم کسی که برای او قسم می خوریم به کسی که بدان قسم یاد می کنیم اعتقاد داشته باشند

/ 0 نظر / 6 بازدید