ازدواج

برای داشتن ازدواجی موفق فاکتورهای زیادی دخالت دارند که کنترل تمامی آنها خارج از دست ماست ولی ازدواجی اخلاقی است که موارد ذیل در آن رعایت شده باشد

1- هم پسر و هم دختر بحدی رسیده باشند که در خود توانائی اداره یک زندگی مشترک را داشته باشند

2- شخصی که مسئول اداره مالی خانواده است به یک استقلال مالی دست یافته باشد

3- هم پسر و هم دختر از نظر موقعیت مالی خانواده هایشان در یک حد باشند

4- هم پسر و هم دختر از نظر اعتقادی در یک سطح باشند و اختاالاف اعتقادی زیادی با هم نداشته باشند

وقتی که این شرایط فراهم شد می بایست ازدواج کرد و به تاخیر انداختن آن جایز نیست و در شرایطی که خانواده تشکیل شد در یک خانواده اخلاقی چند باید و نباید را رعایت کنند

نباید در خانه باشد: - ضرب             در گیری فیزیکی

                          - شتم             در گیری لفظی

                         - ترس

باید در خانواده باشد: - ابراز عشق به یکدیگر به زبان

                             - اعتماد و اطمئنان به همدیگر

                            - احترام به یکدیگر در حضور افراد دیگر و یا در غیر حضور دیگران

                            - گذشتن از خطاهای یکدیگر

                           - انصاف در ارزیابی عملکرد یکدیگر   

/ 0 نظر / 8 بازدید