اسراف و تبذیر, کفران نعمت و بی سلیقه

اسراف عبارتست از مصرف کردن نعمتها و امکانات موجود بیشتر از آنچه که بدان لازم داریم

تبذیر یا کفران نعمت عبارتست از اینکه نعمتها و امکانات را پیش از مصرف نابود و ضایع کنیم و یا اینکه نعمتی را بدون هیچ حساب و کتابی در مورد دیگری غیر آنچه که باید مصرف شود مصرف کنیم و هیچ حاصلی از مصرف این نعمت بدست نیاید

نکته: این اعمال وقتی که استمرار داشته باشند اعمالی غیر اخلاقی هستند

به کسی بی سلیقه اطلاق می شود که یا از یک شی بیش از ظرفیت و توانش کار بکشیم و یا اینکه شرایط و معیارهای نگهداری از یک شی را رعایت نکنیم که در هر دو صورت سبب کم شدن عمر مفید آن وسیله شود و این عمل از نظر اخلاقی البته علی السویه است

/ 0 نظر / 9 بازدید