آرزو, ناامیدی

داشتن آرزو حتی ناممکن عملی پسندیده است ولی باید این را نیز در نظر داشت که امکان محقق شدن آرزوهائی برایمان فراهم است که با تلاش و امکانات ما متناسب باشد

ناامیدی عبارتست از محقق نشدن آرزوهائی که بنظر ما در حد تلاش و امکانات ما بوده اند ولی به عمل نپیوسته اند در این حالت اگر فکر می کنیم عملی شدن آرزوئی در حد تلاش و امکانات ما است نمی بایست ناامید شد و دست از تلاش برداریم

نکته: انسان بی آرزو یا ناامید کامل در واقع انسان به انتهای خط رسیده است این انسان می تواند بسیار خطرناک باشد چه برای خود چه برای جامعه خود

/ 0 نظر / 11 بازدید