وزارت داخله

این وزارتخانه کاملا دولتی است و از سه بخش تشکیل می شود

الف) سازمان محیط زیست

این سازمان کاملا دولتی است و کلیه بخشهای دیگر برای هر گونه فعالیتی می بایست مجوز های زیست محیطی از این اداره داشته باشند

از طرفی دانشکده های زیست محیطی به این وزارتخانه تعلق دارند و تحصیل در آنها کاملا مجانی است

ب) سازمان اوقاف

این سازمان کاملا دولتی است و کلیه امور وقفی را با رضایت صاحبان وقف بر عهده دارد

از طرفی دانشکده های اوقاف به این سازمان تعلق دارند و تحصیل در آتها مجانی است

ج) شهرداریها

این بخش از وزارت داخله نیز دولتی است منتها هر شهری به چندین بخش تقسیم شده است و شوراهائی که کاملا مردمی هستند و از طرف مردم انتخاب می شوند مشکلات هر بخش را به شهرداریها منتقل می کنند

دانشکده های شهرسازی و امور شهری دولتی بوده و تحصیل در آنها رایگان است

/ 0 نظر / 9 بازدید