صبر و شکیبائی

این پدیده به دو شکل می تواند ظاهر شود

الف ) بهنگام وارد شدن مصیبت یا سختی

عبارتست از تحمل کردن در حین وارد  شدن حادثه ای بزرگ به شخص, منتها این صبر کردن نباید بصورتی باشد که شخص هیچ کاری برای رفع این سختی انجام ندهد بلکه می بایست علاوه بر انجام منتها درجه تلاش برای رفع این سختی صبر نیز کرد و از ناله و جزع بی حاصل خودداری نماید البته ابراز احساسات و خالی کردن احساس خود کاری درست است منتها نباید در حدی باشد که از تلاش و صبر کردن مانع شود

ب) به هنگام تصمیم برای اتخام کاری

اگر تصمیم به انجام کاری گرفتیم نیز صبر کردن برای فراهم کردن مقدمات آن کار ضروری است و جزع و فزع بر نداشتن مقدمات درست نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید