وزارت مهندسی

کلیه امور مهندسی در دست بخش خصوصی است به همین دلیل امور راهها, ساختمانها, معادن, بنادر و ... به دو قسم می شوند بخش مالی که در دست سرمایه گذار است و بخش تخصصی که مسئولیت آن بر عهده مهندس است و نقش وزارت مهندسی تاسیس مراکزی است که یا سود اقتصادی کمی برای سهامداران دارند مثل مراکزی با جمعیت کم و دور افتاده و یا اینکه سهامداران قدرت مالی آنرا ندارند که مراکزی با بزرگی و پیشرفتگی لازم را تاسیس نمایند ولی دستمزد و حقوق این مراکز متشابه با مراکز خصوصی است و اگر لازم باشد دولت یارانه پرداخت خواهد کرد

از طرفی کلیه دانشکده های مهندسی متعلق به وزارت مهندسی است و دانشجویان در این دانشکده ها شهریه پرداخت می کنند در این دانشکده ها مراکزی تحقیقاتی وجود دارد که اگر پروزه نوئی از طرف بخش خصوصی ارائه شده باشد در مورد آن تحقیق نمایند یا اینکه گواهی لازم به ایده نو که در مراکز تحقیقاتی خود بخش خصوصی انجام گرفته است را صادر می کند

درآمد حاصل از این فعالیتها به خزانه داریکل واریز می شود

بنابر این شرح وظائف این وزارتخانه را می توان بصورت ذیل نوشت

1- نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای دولتی و خصوصی از نظر کیفیت خدمات و راهنمائی سرمایه ها بسوی مناطقی که مستعد به سرمایه گذاری هستند

2- ارسال و هماهنگی با بخشهای آموزشی از جهت نوع مطالب و نحوه ارائه مطالب چه در حین آموزشهای اولیه چه در آموزشهای حین خدمت

3- هماهنگی با بخشهای قضائی جهت تشخیص خطاها و مجازاتهای آنها

4- ارائه گواهی نامه های لازم به کارهای نو

/ 0 نظر / 8 بازدید