ایثار,از خود گذشتگی, فداکاری و بخشش

ایثار به نامهای دیگری چون فداکاری و از خود گذشتگی نیز بیان می شود                ایثار عبارتست از دادن جان , مال یا ... در حالیکه خود بدان نیاز داریم به انسان دیگر که بدان نیاز دارد

نکته: این گذشت می بایست در اموری باشد که کاملا در اختیار و متعلق به خود انسان است و اگر جان یا مال انسان فقط در اختیار او نباشد حق ندارد بدون اجازه طرف مقابل ایثار نماید

نکته: معمولا انسان دیگر که به او ایثار می شود مستقیما از ما کمک نمی خواهد

بخشش عبارتست از دادن جان, مال یا ... در حالیکه خود بدان نیاز نداریم به انسان دیگری که بدان نیاز دارد

نکته: این بخشش می بایست در اموری باشد که کاملا در اختیار و متعلق به خود انسان است و اگر جان یا مال انسان در اختیار خود او نباشد حق ندارد بدون اجاره طرف مقابل آنرا به انسان دیگر دهد

نکته: معمولا انسان دیگر که به او بخشش می شود مستقیما از ما کمک نمی خواهد

ایثار و بخشش را می توان به سه نوع تقسیم کرد

1- ایثار و بخشش در مقابل افراد عادی

2- ایثار و بخشش در مقابل افراد خود خواه

3- ایثار و بخشش در مقابل افراد عاجز و ناتوان و یا معلول

/ 0 نظر / 9 بازدید