عاق والدین, احترام به والدین

حق اولاد نسبت به والدین خود شامل 1- حق زندگی  2- حق ادامه زندگی  3- حق نام نیکو و 4- حق تعلیم و تربیت است در مقابل حق والدین نسبت به اولاد خود 1- احترام و بزرگ داشتن آنها  2- انجام دستورات آنها در حدی که مخالف اخلاقیات نباشد و عاق والدین عبارتست از نفرین اولاد خود در مقابل عدم انجام حق خود از فرزندانش است به ازاء رعایت حتی یک حق اولاد

/ 0 نظر / 6 بازدید