تنبلی, کاهلی

تنبل یا کاهل کسی است که در انجام کارهای مربوط به خود یا کوتاهی نماید یاانجام ندهد و یا به زور کارهای خود را انجام دهد این کار شامل کارهای شخصیاست و یا حتی کارهای اجتماعی است که بر عهده فرد است مثل تربیت فرزندان و یا حتی کسب معاش

/ 0 نظر / 10 بازدید