دروغ گفتن , گزافه گوئی, وانمود کردن

عبارتست از ابراز کردن حقیقتی مسلم برای ما بشکل و صورت وارونه

پس اگر این حقیقت مسلم بعدا ثابت شود که حقیقت نبوده است دروغ نگفته ایم بلکه اشتباه کرده ایم

تعریف دیگر دروغ عبارتست از

ابراز کردن حقیقتی غیر مسلم برای ما بشکل مسلم

به همین جهت اگر بروی حقیقتی احاطه کامل نداریم بهتر است آنرا با شک و تردید ابراز نمائیم وگرنه دروغ گفته ایم

/ 0 نظر / 9 بازدید