تشکر و سپاس گذاری

تشکر و سپاسگذاری زمانی انجام می گیرد که کسی عمل خوب و اخلاقی برای ما انجام داده است ولی ما فی الفور قادر به جبران و پاسخ گوئی بدان نیستیم و یا اینکه اصولا نیازی به پاسخگوئی نیست و ما برای اینکه برای طرف مقابل کاری در پاسخ او انجام داده باشیم تشکر می کنیم

مثال نوع اول مثل اعمال خوب و نیکوی خداوند به بندگانش است که بدانها نعمت گفته می شود و چون بندگان قادر به اداء و جوابگوئی به نعمتهای خداوند نیستند لازم است که بندگان  در پاسخگوئی بدانها تشکر نمایند که قسمتی از آن بصورت عبادات اداء می شود

مثال نوع دوم مثل تعارف چائی در مهمانیهاست

/ 0 نظر / 7 بازدید