تعویض جنس فروخته شده

برای افرادی که بنحوی در دادوستد هستند اخلاقی است جنس فروخته شده را حتی پس از جدا شدن از مشتری اگر جنس فروجته شده معیوب نباشد و یا برای خریدار بعدی اشکالی ایجاد ننماید پس یا تعویض نمایند

/ 0 نظر / 13 بازدید