دعوا و مجادله

دعوا و مجادله جهت فروکش کردن خشم آشکار استفاده می شود

دعوا عبارتست از درگیری فیزیکی که عملی است غیر اخلاقی

مجادله عبارتست از درگیری لفظی که دو حالت دارد مجادله با سروصدا که هیاهو نامیده می شود که عملی غیر اخلاقی است و مجادله با عقل و منطق که عملی اخلاقی است

/ 0 نظر / 10 بازدید